Hodnotit / sdílet na:

UNIPA - ÚSPĚCHY ČESKÉHO PORODNICTVÍ – MÝTUS NEBO POVĚRA?

UNIPA

Unie porodních asistentek při příležitosti Světového týdne respektu k porodu opakovaně upozorňuje na problematické momenty péče o těhotné ženy a rodičky a práce porodních asistentek v ČR a vyzývá k naplňování doporučení WHO (Světové zdravotnické organizace) týkající se podpory normálního (fyziologického) porodu. Orgány státní správy zatím považují situaci v porodnictví za optimální

1) Všechny těhotné ženy jsou považovány za potenciálně rizikové


Všem těhotným a rodícím ženám v České republice je poskytována péče, jako by byly vysoce rizikové. Přitom diferenciace péče podle míry rizika by mohla pro české zdravotnictví představovat tolik potřebné úspory. Přestože čeští lékaři opakovaně tvrdí, že taková diferenciace není možná, na západ od našich hranic (např. Anglie nebo Holandsko, Německo, Švýcarsko, Švédsko) se péče od míry rizikovosti odvíjí.

Např. v Anglii o zdravou těhotnou ženu pečuje v průběhu těhotenství tzv. komunitní porodní asistentka (zaměstnankyně státní porodnice). Pokud nejsou identifikována žádná rizika (90% případů) rodí žena v porodním domě/centru (každá státní porodnice má takové centrum, ve kterém pracují pouze porodní asistentky) popř. doma. Teprve v případě komplikací je přivolán lékař.
V České republice se ke každé rodičce přistupuje jako k rizikové a proto u každého porodu musí být vždy přítomen lékař.

Tuto situaci potvrzuje porodní asistentka Bc. Jana Růžičková:

"Jsem porodní asistentka, pracuji ve velké fakultní nemocnici v Brně. Absolvovala jsem tří měsíční stáž v Německu, kde jsem se setkala s naprosto fungující diferencovanou nabídkou péče v těhotenství i při porodu. O ženy mohou v těhotenství pečovat lékaři i porodní asistentka, stejně tak si mohou vybrat místo k porodu - porodní dům (funguje jich něco přes 100), porodnici nebo porod doma. Myslím si, že ženám by porodní dům mohl nabídnout alternativní a bezpečné místo k porodu v intimním prostředí. Proč stále nejsou lékaři ochotní jednat o takovéto alternativě? Zatím se podmínky spíše zpřísňují."

2) Stát znemožňuje práci samostatně působících porodních asistentek


Porodní asistentka je vysokoškolsky vzdělaná odbornice na péči o těhotnou ženu, vedení fyziologického (nekomplikovaného) porodu a péči o zdravého novorozence a je dle zákona oprávněna tyto činnosti vykonávat bez dohledu či indikace lékaře. Porodní asistentky se ale v České republice potýkají s obstrukcemi ze strany úřadů. MUDr. Jana Tomasová Studýnková, PhD předsedkyně Sdružení Pro Přirozený Porod za největší problém našeho porodnictví pokládá právě praktickou nedostupnost některých typů péče pro těhotné a rodící ženy:

"Zejména se toto týká služeb poskytovaných samostatnými porodními asistentkami. Většina porodních asistentek v současnosti nemá a v tuto chvíli ani nemůže získat registraci pro samostatnou práci. Tuto neuspokojivou situaci nyní ještě zhoršila nedávno vydaná vyhláška MZČR o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení."

3) Nedostatečná podpora "normálního" (fyziologického) porodu a nerespektování práva žen na autonomní rozhodováníPřetrvávajícím problémem je také nedostatečná podpora přirozeného porodu, dochází k nerespektování doporučení WHO (Světové zdravotnické organizace). MUDr. Jana Tomasová Studýnková, PhD. hovoří o nedostatečném respektu k rodičce, dítěti a porodnímu procesu. Kritizuje zejména aplikaci prostředků k urychlení porodního procesu, jejich aplikace může přirozený porod zkomplikovat: Světová zdravotnická organizace doporučuje, jestliže porod probíhá bez komplikací, do běhu porodu nezasahovat a poskytovat péči jen nezbytně nutnou. Mezi další nerespektovaná doporučení WHO patří v českém prostředí nedostatečné využívání neinvazívních nefarmakologických prostředků na tlumení porodních bolestí.

4) Trvale stoupající počet intervencí, především císařských řezů, při současném zvýšení mrtvorozenosti a perinatální úmrtnosti (zdroj: ÚZIS):


  • císařské řezy v roce 1990 – pod 8%
  • 1998 – 12,5%
  • 2002 – 14,3%
  • 2009 – 21,7%
  • pro srovnání – Japonsko, které vykazuje ještě nižší perinatální a mateřskou úmrtnost, mělo v roce 2007 pouze 10% císařských řezů

Unie porodních asistentek proto s cílem zkvalitnit a zefektivnit péči navrhuje následující opatření:


  • jasné stanovení role porodní asistentky v primární, sekundární a terciární péči (v současné době chybí definice zdravotní péče, kdo a v jakém rozsahu péči poskytuje)
  • umožnit porodním asistentkám registrovat se jako samostatně pracující zdravotnický pracovník v primární péči
  • rozvoj sítě komunitních porodních asistentek, které pečují o ženu v průběhu těhotenství, během porodu a po porodu
  • možnost spolupráce soukromé porodní asistentky s porodnicí
  • podpora vzniku porodních domů (v současné době čekají na povolení 3 projekty porodních domů)


Při příležitosti Světového týdne respektu k porodu vyhlašuje UNIPA veřejnou sbírku "Bábovka pro porodní bábu". Výtěžek sbírky použijeme na provoz on-line poradny pro těhotné ženy a rodiče.

Podrobný program akcí, které proběhnou v rámci Světového týdne respektu k porodu najdete na www.aktivnirodicovstvi.cz (Brno) a www.respektkporodu.cz (Praha).


Mgr. Kateřina Klíčová
výkonná ředitelka
Unie porodních asistentek
tel: +420 734 637 379
email: klicova@unipa.cz
www: www.unipa.cz