Hodnotit / sdílet na:

Utajený porod

Utajené porody jsou upraveny zákonem č. 422/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Tato zákonná úprava má omezit případy, kdy žena v nouzi volí potrat a v extrémním případě dokonce usmrcení dítěte. Žena, která o možnost utajeného porodu písemně požádá, má nárok na zvláštní ochranu osobních údajů. Její zdravotnická dokumentace bude zapečetěna a otevřít ji bude možné jen se svolením soudu.

Utajený porod volí těhotné ženy z nejrůznějších důvodů. Není v kompetenci zdravotnického personálu pátrat po těchto důvodech. Jejich úkolem je zachovat mlčenlivost, že je tato osoba těhotná nebo že porodila. Pokud by mlčenlivost nedodrželi, porušili by zákon a mohli by být následně trestně stíháni.

V případě utajeného porodu je matka dítěte na rozdíl od dětí odložených do Baby boxu a dětí nalezených známa. Přes zvýšenou ochranu údajů o její totožnosti je možné ji v případě potřeby identifikovat.

Je třeba zdůraznit, že utajený porod nelze v žádném případě zaměňovat s anonymním porodem. Provedení anonymního porodu zákonná úprava v České republice nedovoluje, a to s ohledem na citované ustanovení § 50a zákona č. 94/1963 Sb., zákona o rodině, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je matkou dítěte vždy žena, která dítě porodila. Není tudíž možné porodit anonymně tak, aby žena okamžikem porodu nevstoupila do právního postavení matky dítěte, a právního postavení rodiče dítěte a rodičovské zodpovědnosti k dítěti se rovněž nelze jednostranně vzdát jakýmkoliv úkonem rodiče bez rozhodnutí soudu.


Postup a podmínky žádosti o utajený porod:


Nejdůležitější je, aby rodička svoji žádost o utajený porod předložila hned při přijetí k hospitalizaci na gynekologicko-porodnické oddělení nebo kliniku.

Žádost nemůže podat vdaná žena a rodička, u které od rozvodu neuběhlo více než 300 dní.

Žádost musí být podána písemně, podepsána rodičkou, lékařem a sestrou (jako svědci).

Zdravotnické zařízení vyhotoví kompletní zdravotní dokumentaci (porodopis) související s těhotenstvím a porodem. Součástí jsou i osobní údaje ženy nezbytné k určení anamnézy a informace související s jejím zdravotním stavem. Tato dokumentace se v průběhu celé hospitalizace vede dle platných předpisů.

Odděleně od zdravotní dokumentace je vedeno jméno a příjmení ženy spolu s písemnou žádostí o utajení osoby matky, datem narození a datem porodu. Důležité je i zapsat, kdo smí být o zdravotním stavu rodičky a dalších skutečnostech informován.

Po skončení hospitalizace se zdravotnická dokumentace o tyto oddělené údaje doplní a obálka se zapečetí. Otevření takto zapečetěné zdravotnické dokumentace je možné jedině na základě rozhodnutí soudu.

Pro utajený porod je vhodné volit porodnici ve značné vzdálenosti od místa bydliště, čímž se sníží stres z odhalení. Jsou tak minimalizovány i negativní jevy, jež zvyšují riziko prenatálního poškození plodu.

Rodičky jsou v těchto zařízeních přijímány na základě vlastní žádosti o utajený porod. V den porodu bývá zabezpečen převoz do porodnice. Při přijetí je nutné předložit průkaz totožnosti, rodný list, průkazku pojištěnce, těhotenskou průkazku a doklad o výši příjmů. Pro utajené porody mají zdravotnická zařízení vyčleněna samostatný pokoj, pobyt si rodička hradí dle sazeb platného ceníku.

Po porodu porodnice vyřizuje veškeré právní úkony k umístění dítěte do náhradní rodinné péče.

Zpráva zdravotnického zařízení pro matriční úřad o narození dítěte obsahuje informace, které se standardně oznamují i při narození dítěte mimo režim utajeného porodu.


Zpráva pro matriční úřad:


  • Jméno (jména) a příjmení dítěte (dětí v případě vícečetného těhotenství).
  • Den, měsíc a rok narození dítěte (dětí).
  • Rodné číslo, místo narození a pohlaví dítěte (dětí).
  • Jméno a příjmení matky dítěte, její datum a místo narození, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu.

Na základě zprávy zdravotnického zařízení o narození dítěte provede matriční úřad zápis do knihy narození podle § 14 odst. 1 zákona o matrikách. Do knihy narození se zapisují všechny výše uvedené údaje, které jsou součástí zprávy zdravotnického zařízení o narození dítěte, s výjimkou údajů uvedených v písmenu d), tj. údajů vztahujících se k matce dítěte (viz § 17 odst. 1 zákona o matrikách).

Skutečnost, že žena, která porodila dítě v režimu utajeného porodu, není jako matka dítěte zapsána v matrice v knize narození, nemá na určení jejího mateřství vliv a tato žena zůstává nadále matkou dítěte i po stránce právní.