Hodnotit / sdílet na:

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství (VPTM)

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství (VPTM) se poskytuje zaměstnankyni, která byla z důvodu těhotenství a mateřství dočasně převedena na jinou práci a z ní má bez svého zavinění nižší výdělek. Jedná se o dávku z nemocenského pojištění, kterou vyplácí příslušná OSSZ.

Dávka se poskytuje těhotné zaměstnankyni nebo matce do konce 9. měsíce po porodu, pokud vykonávala práci, která je těmto ženám zakázána. Také zaměstnankyni, která nemůže vykonávat dosavadní práci, protože podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství, mateřství nebo kojení.

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství mohou dostat pouze ženy, které jsou účastny nemocenského pojištění.

Vyrovnávací příspěvek nenáleží ženám:


 • činným na základě dohody o pracovní činnosti
 • vykonávajícím zaměstnání malého rozsahu
 • pracujícím jako dobrovolný pracovník pečovatelské služby
 • OSVČ (osobám samostatně výdělečně činným)
 • občanům se změněnou pracovní schopností
 • studentkám a žákyním
 • pracujících jako zahraniční zaměstnanec

Nárok na VPTM má:


 • Těhotná zaměstnankyně, která je převedena na jinou práci, protože práce, kterou předtím vykonávala, je zakázána těhotným ženám nebo podle rozhodnutí ošetřujícího lékaře ohrožuje její těhotenství. Za převedení na jinou práci se považuje též úprava pracovních podmínek, která spočívá např. ve snížení normovaného výkonu práce, zproštění výkonu některých pracovních činností zakázaných těhotným ženám nebo zproštění výkonu noční práce.
 • Zaměstnankyně, která je v období do konce devátého měsíce po porodu převedena na jinou práci, protože práce, kterou předtím konala, je zakázána matkám do konce devátého měsíce po porodu nebo podle rozhodnutí ošetřujícího lékaře ohrožuje její zdraví nebo mateřství.
 • Zaměstnankyně, která kojí a která je převedena na jinou práci, protože práce, kterou předtím konala, je zakázána ženám, které kojí, nebo podle rozhodnutí ošetřujícího lékaře ohrožují její mateřství.

Doba výplaty VPTM:


VPTM se poskytuje za kalendářní dny, v nichž trvalo převedení na jinou práci, s výjimkou dnů, po které trvala pracovní neschopnost, karanténa, ošetřování člena rodiny, omluvená či neomluvená nepřítomnost v práci.

Těhotné zaměstnankyni se vyplácí nejdéle do počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu. Z důvodu mateřství se vyrovnávací příspěvek poskytuje do konce 9. měsíce po porodu a u žen, které kojí, pak po dobu kojení.

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se stanoví jako rozdíl redukovaného denního vyměřovacího základu zjištěného ke dni převedení zaměstnankyně na jinou práci a průměru jejích započitatelných příjmů připadajících na jeden kalendářní den v jednotlivých kalendářních měsících po tomto převedení.

U VPTM se postupuje při stanovení a redukci denního vyměřovacího základu stejně jako u peněžité pomoci v mateřství.

Některé skupiny zaměstnankyň nemají vzhledem k charakteru vykonávané činnosti na VPTM nárok (např. zaměstnankyně malého rozsahu, zaměstnankyně na dohodu o pracovní činnosti).

Žádost o VPTM


Při žádosti o VPTM je nutné předložit:

 • potvrzení zaměstnavatele na předepsaném tiskopise o tom, že pojištěnka byla převedena na jinou práci, protože práce, kterou předtím konala, je zakázána
 • rozhodnutí ošetřujícího lékaře na předepsaném tiskopise o potřebě převedení pojištěnky na jinou práci z důvodu, že práce, kterou předtím konala, ohrožuje její těhotenství, zdraví, mateřství nebo schopnost kojení
 • tiskopis, v němž je uveden den, kdy došlo k převedení pojištěnky na jinou práci, dosavadní práce a práce, na kterou byla pojištěnka převedena, důvod převedení a den, kdy bylo převedení ukončeno
 • potvrzení zaměstnavatele o výši započitatelného příjmu a počet dnů
dětský bazárek