Hodnotit / sdílet na:

Zápis do 1. třídy základní školy (ZŠ)

zápis do první třídy

V době od 15. 1. do 15. 2. probíhá zápis dětí do 1. tříd základních škol pro následující školní rok.

Všechny ZŠ v naší republice tedy musí v rozmezí tohoto období vyhlásit termín zápisu budoucích prvňáčků. Konkrétní termín a čas zápisů si stanoví vedení jednotlivých škol. Zápisy do 1. tříd probíhají na ZŠ v označených učebnách. Přesný čas zápisu najdou rodiče buď na pozvánkách, které ze škol obdrží, nebo na webových stránkách škol.

Na mnohých školách bývají tyto termíny dva, jeden pro děti, které do dané školy spádově patří a následně i termín zápisu pro děti, které do dané školy spádově nepatří, ale rodiče mají zájem, aby jejich děti právě tuto školu navštěvovaly.

Pro rodiče, kteří se nemohou ze závažných důvodů dostavit s dítětem k zápisu ve stanovený termín, je stanoven dodatečný termín zápisu. Některé školy ve výjimečných případech (nemoc a jiné vážné důvody) umožňují rodičům, sjednat si po dohodě s ředitelem školy, individuelní termín zápisu.


Výběr základní školy:


V dnešní době mnoho rodičů vybírá pro své dítě ZŠ nejen podle místa trvalého bydliště, ale i podle dostupných informací o dané škole na internetu, kde na webových stránkách většina škol představuje svůj program nad rámec povinné výuky včetně dobrovolných zájmových kroužků, výuky cizích jazyků a podobně.

I když má rodič právo vybrat pro svoje dítě jakoukoliv ZŠ, nemusí tedy jít o školu spádovou podle trvalého bydliště dítěte, není přijetí do této školy samozřejmostí. Přijetí do jiné vybrané školy je podmíněno danou kapacitou školy, která nesmí být překročena.


Věk dítěte a zápis do ZŠ:


Povinně děti, které do zahájení školního roku dovrší 6. rok věku.

Dobrovolně děti, které dovrší 6 let do konce daného kalendářního roku, a to na základě písemné žádosti rodičů s přiloženým souhlasem PPP (pedagogicko-psychologická poradna) o způsobilosti nástupu dítěte do školy.

Dobrovolně nadané děti, kterým bude do konce daného kalendářního roku pouze 5 let. Šesti let dosáhnou tyto děti až v období leden-červen následujícího kalendářního roku. V těchto případech musí být písemná žádost rodičů doložena nejen doporučením PPP, ale i doporučením odborného lékaře.

Podruhé k zápisu také přijdou děti, které při minulém zápisu dostaly odklad povinné školní docházky.

Odklad povinné školní docházky je upraven v § 37 školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a tento paragraf říká, že odklad uděluje dítěti na základě písemné žádosti rodičů a doloženým doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení, nebo odborného lékaře, ředitel základní školy. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší 8. rok věku.

O přijetí žáků k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky podávají zákonní zástupci dětí dle § 44 a násl. správního řádu písemnou žádost (§18 správního řádu). Rodiče obdrží tiskopis žádosti u zápisu, popř. si ji mohou předem stáhnout na internetových stránkách školy.


Jak žádat o odklad školní docházky:


V případě pochybností o dostatečné připravenosti dítěte nastoupit do školy, je vždy velmi vhodné předem navštívit místní pedagogicko-psychologickou poradnu (PPP), kde je doporučeno nejvhodnější řešení. Podnět k odkladu docházky či k posouzení školní zralosti může kromě rodičů dát i učitelka mateřské školky, dětský lékař nebo pedagog, který provádí zápis do 1. třídy.

Samotná žádost o odklad musí být vždy doložena posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP) nebo odborného lékaře. Začátek povinné školní docházky lze odkládat nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.


Co je nutné u zápisu do ZŠ doložit:


  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz rodiče pro doložení trvalého bydliště
  • cestovní pas a povolení k pobytu (týká se pouze cizinců mimo EU)
  • rozhodnutí o loňském odkladu povinné školní docházky (týká se pouze dětí s odkladem)
  • doporučení PPP, případně odborného lékaře (týká se pouze dětí mladších šesti let)


Co vaše dítě u zápisu čeká?


K zápisu není třeba dítě nijak zvlášť připravovat. Vhodné je naopak ujištění dítěte, že se nemusí ničeho bát. Hlavním úkolem zápisu je ověření školní zralosti. Součástí je proto volný rozhovor s dítětem a jednoduché testy hravou formou. Sleduje se komunikativnost dítěte, kvalita jeho projevu, způsob držení tužky, rozpoznávání barev, základních geometrických tvarů, zvířátek apod. na některých školách si poslechnou od dítěte nějakou básničku či písničku.

Během volného pohovoru s dítětem je posuzována i slovní zásoba a řeč dítěte. V případě, že má dítě dyslalii (patlavost) nebo trpí jinou poruchou řeči, je rodičům dítěte doporučena konzultace s logopedem. U dítěte je tak možné případnou vývojovou poruchu řeči do začátku školního roku odstranit nebo alespoň její projevy zmírnit.


Co by měl budoucí prvňáček do září zvládnout?


Neměl by mít potíže se základní sebeobsluhou (převlékání, přezouvání, osobní hygiena, udržování pořádku).

Měl by umět dodržovat určitý denní režim - chodit včas spát, včas vstávat, odbourat případný odpolední spánek.

Měl by mít schopnost udržet pozornost a snahu splnit jednoduché úkoly, i když se při nich vyskytnou problémy.

Měl by správně držet tužku mezi třemi prsty, umět stříhat nůžkami, lepit, ...

Měl by znát pravidla slušného chování k ostatním dětem a k dospělým.

Pokud možno umět souvisle a srozumitelně vyprávět.

Měl by znát svoje jméno a příjmení, místo narození, jména rodičů, adresu bydliště.

Před nástupem do školy nemusí dítě umět číst, psát či počítat. Vše se bude teprve ve škole společně s ostatními spolužáky učit. Vhodné je však trpělivé naslouchání a odpovídání dítěti na jeho neustálé otázky. Také čtení pohádek, zpívání písniček a neustálé rozmlouvání nad tím, co vidíme, je tou nejlepší průpravou před školou, která se jistě mnohonásobně vyplatí.


tabule psacíDětská výživa