Hodnotit / sdílet na:

Specifické vývojové poruchy dětí

Rozlišujeme různé formy poruch, od lehčích až po ty složitější. Některé poruchy se dají pomocí odborné péče odstranit, jiné přetrvávají po celý život. To, co takové dítě potřebuje nejvíce, je hlavně klid, rodinná pohoda a bezkonfliktní prostředí.

Jen malé procento dětí s poruchami učení má takové štěstí, že se dostane do péče pedagogů, kteří jsou připraveni pomáhat, hledat speciální nebo dokonce i individuální přístup při výuce.

Dyslexie


Dyslexie je vývojová porucha čtení, která může být buď vrozená nebo důsledkem poškození mozku. Jde o poruchu, která neubírá na inteligenci, je zde však znesnadněn přístup ke klasickému způsobu vzdělání. Poruchy čtení mohou být různého stupně a závažnosti. Problém pravděpodobně spočívá v nedostatečné spolupráci a souhře obou mozkových hemisfér.

U rodičů s dyslexií je 50% pravděpodobnost, že jejich dítě bude trpět stejnými obtížemi. Porucha může být také způsobena změnami ve stavbě a funkci centrální nervové soustavy během těhotenství. U některých jedinců lze zvláštní péčí v dyslektických třídách poruchu odstranit, u jiných přetrvává v určité podobě až do dospělosti.

Dysgrafie


Dysgrafie představuje poruchu grafického projevu. Postihuje celkovou úpravu písma, psaní je zvládáno jen s velkými obtížemi. Charakteristické je neúhledné písmo. Tato porucha žádným způsobem neovlivňuje intelekt.

Dysortografie


Dysortografie je specifická porucha pravopisu. Postihuje buď celkovou oblast gramatiky, nebo jen její část, např. poruchu v porozumění gramatických pravidel, tvarosloví, záměna slov, obtížné zvládnutí cizího jazyka, ...

Osoby trpící dysortografií lze rozdělit na 2 typy: hyperaktivní (osoba je se psaním hotova dříve, píše bez rozmyslu, dochází tak k velkým chybám), hypoaktivní (osoba píše velmi zdlouhavě, neboť jí trvá dlouho, než určitý výraz najde v paměti).

Dyskalkulie


Dyskalkulie je specifická porucha s počítáním. Obtíže s vnímáním matematiky a chováním čísel, číslic a početních úkonů. Svůj původ má v genovém nebo prenatálním poškození určitých partií mozku, nejde však současně o poruchy všeobecných mentálních schopností. Dyskalkulie je tedy porucha učení, která nesouvisí s nižší inteligencí.

Vývojová dyskalkulie se vyznačuje širokou škálou charakteristických příznaků, podle kterých se člení na jednotlivé typy. Může jít například o poruchu rozeznávání geometrických tvarů, neschopnost vyjmenování číselné řady, přesmyčky v číslech při jejich čtení nebo psaní, neschopnost provádět matematické operace (sčítání, odčítání, násobení, dělení), ...

Dyspraxie


Dyspraxie je specifická vývojová porucha motorických funkcí dětí s inteligencí průměrnou a vyšší. Dítě s dyspraxií vykazuje rozdíl mezi pohybovými schopnostmi a věkem. Má obtíže při osvojování komplexních pohybových dovedností, které vedou k dalším problémům v oblasti jazyka, zrakového nebo sluchového vnímání a myšlení. Hrubá motorika je ve vývoji opožděná a dítě si obtížně osvojuje i úkoly vyžadující jemnou motoriku. Porucha poskytuje až třikrát častěji chlapce než dívky.

Je snížena dovednost a zručnost potřebná k vykonávání úkonů (např. jízda na kole, zavazování tkaniček apod.). Dítě má obtíže s přijímáním informací a následným promyšlením, jak má být co uděláno. Objevuje se porucha v koordinaci očních pohybů, která je patrná zvláště při čtení a porucha motoriky mluvidel. Dítě trpící dyspraxií je často označováno za neobratné, nemotorné či nešikovné.


Všechny výše uvedené poruchy se mohou vyskytovat samostatně, ale dost často se navzájem kombinují.

Při výchově dítěte s jakoukoliv vývojovou poruchou mějte vždy na paměti, že vaše dítě potřebuje především lásku, uznání a pochvalu za každý i nepatrný krůček vpřed.