Hodnotit / sdílet na:

Odklad povinné školní docházky

Odklad povinné školní docházky

Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je zákonný zástupce dítěte povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v roce, v němž má dítě povinnou školní docházku zahájit (§36, odst. 4). Řádný termín nástupu povinné školní docházky ve školním roce 2012/2013 - dítě narozené od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006.

Podle novely školského zákona, která vstoupila v platnost od 1. 1. 2012, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. To znamená, že jsou nutná 2 doporučení (poradenské zařízení a lékař nebo poradenské zařízení a klinický psycholog).

Poradenským pracovištěm je dle zákona pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum (v případě smyslového, tělesného a hlubšího mentálního postižení).

Pokud uvažuje zákonný zástupce dítěte o odkladu povinné školní docházky například z důvodu časté nemocnosti dítěte, školní nezralosti (poruchy pozornosti, špatné výslovnosti některých hlásek, pracovní nezralosti, neschopnosti vyrovnat se s neúspěchem) nebo na základě doporučení paní učitelky MŠ, musí požádat ředitele školy o odklad nejpozději do 31. května.

Pokud bude viditelná dílčí nezralost dítěte při zápisu, doporučí vám odklad docházky přímo škola.

Odložit školu včas je mnohdy menší zlo než se za běhu rozhodovat co s nezralým žáčkem. Ale i tato možnost tu stále je, a to celé první pololetí první třídy.

S návrhem na odklad můžete přijít i vy, ovšem i tak potřebujete vyjádření odborníků a jste to také vy, kdo dává konečné rozhodnutí.

K zápisu do spádové školy se dostavit musíte, ať plánujete odklad, či nikoli. Po uskutečněném odkladu následující rok už to vaše povinností není, ale je to vhodné kvůli aktualizaci informací o škole a kupříkladu i seznámení se s učiteli.

Školský zákon § 37 - Odklad povinné školní docházky


§37 (1) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

§37 (2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

§37 (3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

§37 (4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, doporučí zároveň zákonnému zástupci dítěte vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte.

O odkladu školní docházky vydá ředitel školy rozhodnutí. V případě kladného výsledku řízení není nutné, aby se dítě následující rok dostavilo k zápisu. Všeobecně se počítá s tím, že dítě nastoupí do školy ve školním roce uvedeném na rozhodnutí. Pokud dojde ke změně bydliště a dítě bude zapsáno na jinou školu, je nutné o této skutečnosti podat zprávu.

I nadále platí, že vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy (neplatí pro soukromé) je bezplatné. Novinkou však je, že pouze po dobu nejvýše 12 měsíců (časové omezení neplatí pro děti se zdravotním postižením).

Z tohoto ustanovení vyplývá, že děti, které žádají o odklad povinné školní docházky a v mateřské školce zůstávají další rok, musí za své vzdělávání platit.
dětský bazárek