Hodnotit / sdílet na:

Mateřská - Peněžitá pomoc v mateřství

Miminko

Peněžitá pomoc v mateřství je jednou z dávek nemocenského pojištění poskytovaná podle zákona č. 187/2006 Sb. ve znění zákona č. 166/2010 Sb., o nemocenském pojištění, který je účinný od 1. 1. 2009. Přijetím tohoto zákona doznalo poskytování dávek nemocenského pojištění mnoha změn.

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM; lidově také označováno jako "mateřská"), která trvá 28 týdnů (196 kalendářních dnů) a 37 týdnů (259 kalendářních dnů) porodila-li žena dvě nebo více dětí, mají jen ti, jež si platí nemocenské pojištění. Jedná se o účast na nemocenském pojištění ve výši 270 dnů v posledních dvou letech před nástupem na PPM. U OSVČ musí být navíc splněna podmínka účasti na nemocenském pojištění po dobu 180 dnů v období jednoho roku před nástupem na PPM. Podmínkou nároku na PPM je i skutečnost, že OSVČ osobně nevykonává samostatnou výdělečnou činnost, v době pobírání této dávky.

Pokud u žadatelky/žadatele o mateřskou (PPM) pracovní poměr již netrvá nebo z jiného důvodu si nemocenské pojištění neplatí (nezaměstnaní, studenti, někteří podnikatelé) a přitom nejde o hlášené uchazeče o zaměstnání na úřadu práce, nesplňují podmínky pro vznik nároku na výplatu PPM.

Pokud není splněna podmínka účasti na nemocenském pojištění pro přiznání PPM, vzniká ode dne porodu nárok na rodičovský příspěvek při splnění podmínek stanovených zákonem. Rodičovský příspěvek je poskytován při splnění zákonem stanovených podmínek (§ 30 – 32 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Základními podmínkami jsou řádná a celodenní péče o dítě do 4 let věku (popř. 7 let, jde-li o dítě zdravotně postižené).

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství (mateřskou) má:


 • budoucí matka (pojištěnka), a to nejdříve od počátku osmého týdne před očekávaným dnem porodu
 • pojištěnec, pokud převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů
 • pojištěnec, který pečuje o dítě, jehož matka zemřela
 • pojištěnec, který o dítě pečuje a je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud matka dítěte nemůže nebo nesmí o dítě pečovat
 • pojištěnec, který pečuje o dítě a je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě

Od 1. ledna 2012 se zavádí podmínka nároku na výplatu peněžité pomoci v mateřství alespoň 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů pro pojištěnce, který přebírá péči o dítě na základě dohody s matkou dítěte.

Mění se podmínka nároku na výplatu peněžité pomoci v mateřství v případě písemné dohody mezi pojištěncem (otcem, manželem) a matkou dítěte o převzetí péče o dítě, kdy nově bude nutné dohodu uzavřít na nejméně 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů.

Nebude-li tato podmínka u pojištěnce, který přebírá péči o dítě splněna, na dávku nevznikne nárok, i když ostatní zbylé podmínky na dávku budou splněny.


Výše peněžité pomoci v mateřství:Výše PPM je přímo úměrná předchozí mzdě. Jedním z důležitých pojmů nemocenského pojištění je denní vyměřovací základ. Denní vyměřovací základ se stanoví jako podíl součtu hrubých mezd zaměstnance / zaměstnankyně za předchozích 12 kalendářních měsíců a počtu kalendářních dnů připadajících na rozhodné období.

Denní vyměřovací základ se pro výpočet výše PPM, na kterou vznikl nárok po 1.1.2009, dále od 1.1.2012 upravuje tak, že:

 • z částky do 838 Kč se počítá 100%
 • z částky nad 838 Kč do 1 257 Kč se počítá 60%
 • z částky nad 1 257 Kč do 2 514 Kč se počítá 30%
 • k částce nad 2 514 Kč se nepřihlíží

Denní výše PPM nyní činí 70% z takto stanoveného denního vyměřovacího základu.

Pojištěnka / pojištěnec má tedy nejdříve 28 týdnů nárok na PPM a poté na rodičovský příspěvek do dvou až čtyř let věku dítěte.


Původní verze výpočtu výše PPM platná od 1.1.2011 do 31.12.2011:Denní vyměřovací základ se pro výpočet výše PPM, na kterou vznikl nárok po 1.1.2009, dále od 1.1.2011 upravuje tak, že:

 • z částky do 825 Kč se počítá 100%
 • z částky nad 825 Kč do 1 237 Kč se počítá 60%
 • z částky nad 1 237 Kč do 2 474 Kč se počítá 30%
 • k částce nad 2 474 Kč se nepřihlíží

Denní výše PPM nyní činí 70% z takto stanoveného denního vyměřovacího základu.


Původní verze výpočtu výše PPM platná od 1.1.2010 do 31.12.2010:


Denní vyměřovací základ se pro výpočet výše PPM, na kterou vznikl nárok po 1.1.2009, dále od 1.1.2010 upravuje tak, že:

 • z částky do 791 Kč se počítá 100%
 • z částky od 791 Kč do 1 186 Kč se počítá 60%
 • z částky od 1 186 Kč do 2 371 Kč se počítá 30%
 • k částce nad 2 371 Kč se nepřihlíží

Denní výše PPM nyní činí 70% z takto stanoveného denního vyměřovacího základu.