Hodnotit / sdílet na:

Žena na rizikovém těhotenství - vycházky a změna pobytu

O povolení vycházek nebo změny jejich rozsahu a doby rozhoduje ošetřující lékař, který rozhodl o vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Režim může být lékařem změněn v souladu se změnou zdravotního stavu.

Ošetřující lékař stanoví tzv. režim dočasně práce neschopného pojištěnce (dále jen "režim"). Podle platné právní úpravy je povolení vycházek, včetně jejich rozsahu a doby, zcela v kompetenci ošetřujícího lékaře, pokud zdravotní stav pojištěnce a stanovený léčebný režim vycházky nevylučuje.

Režim také zahrnuje povinnost pojištěnce zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat rozsah a dobu povolených vycházek. Pojištěnci, který porušil režim dočasně práce neschopného pojištěnce, může být nemocenské dočasně kráceno nebo odňato.

Vždy záleží na důvodu pracovní neschopnosti. Vznikla-li dočasná pracovní neschopnost z důvodu rizikového těhotenství, které sice znemožňuje po dobu těhotenství výkon zaměstnání, ale jinak je těhotná žena v pořádku a není tedy zdravotní důvod k omezeným vycházkám, neměl by být problém domluvit se s lékařem i na neomezených vycházkách.

Stanovení neomezených vycházek právní předpis neupravuje. Rovněž také není normativně vymezena délka vycházek v rozsahu 4 hodin.

V případech, kdy to povaha onemocnění vyžaduje, hodnotí ošetřující lékař zdravotní stav pojištěnce a dosavadní průběh onemocnění s lékařem okresní správy sociálního zabezpečení. Toto společné hodnocení obou lékařů se může týkat rovněž stanoveného léčebného režimu, povolení vycházek, včetně jejich rozsahu a doby.

Jestliže ošetřující lékař odmítá svému pacientovi povolit vycházky dle jeho požadavku, může pro to mít medicínské důvody, které je třeba respektovat. Do pravomoci ošetřujícího lékaře není oprávněn lékař LPS ČSSZ zasahovat.

V případě, že postup lékaře vůči požadavku těhotné ženy s rizikovým těhotenstvím je bezdůvodný a nesprávný, lze podat proti jeho rozhodnutí opravný prostředek - návrh na přezkoumání lékařského posudku.

Návrh na přezkoumání lékařského posudku lze podat do 3 dnů ode dne jeho prokazatelného obdržení. Tento návrh však nemá odkladný účinek, to znamená, že rozhodnutí lékaře platí ode dne vystavení.

Pokud lékař ženě na základě opravného prostředku nevyhoví, postoupí návrh jako odvolání do 5 dnů od jeho doručení registrujícímu orgánu nebo zřizovateli.

Situace se dá řešit i v rámci svobodné volby lékaře, kdy si žena najde jiného lékaře, který jí ve stanovení vycházek vyjde vstříc.

Změna pobytu v době pracovní neschopnosti


  • Změna pobytu na dobu nejdéle tří kalendářních dnů - povoluje pouze ošetřující lékař.
  • Změna pobytu v rámci ČR i do zahraničí na dobu delší než tři kalendářní dny - povoluje lékař na základě předchozího písemného souhlasu OSSZ.Výživa a vitamíny

dětský bazárek