Hodnotit / sdílet na:

Vycházky během dočasné pracovní neschopnosti rok 2012

Ošetřující lékař může vycházky nově povolit nejvýše v celkovém rozsahu maximálně 6 hodin denně, a to v době od 7 do 19 hodin (určeno v §56 odst. 6 věta třetí a čtvrtá zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů).

Rozhodnutí, zda se vycházky vymezí na konkrétní časový úsek nebo několik konkrétních časových úseků, je plně v kompetenci ošetřujícího lékaře. Ten může vycházky povolit pouze v rozsahu, který odpovídá zdravotnímu stavu pacienta a který nenarušuje stanovený léčebný režim.

Ve výjimečných případech může ošetřující lékař povolit, aby si vážně nemocný volil dobu vycházek podle svého aktuálního zdravotního stavu. Tomu však musí předcházet písemný souhlas příslušné okresní správy sociálního zabezpečení na základě žádosti ošetřujícího lékaře.

Výjimka může trvat maximálně tři měsíce, lze ji ale udělit i opakovaně, tedy i na celkovou dobu přesahující tři měsíce.

Za výjimečné případy se považuje mimořádně náročný léčebný plán, probíhající intenzivní léčba, nepříznivé vedlejší účinky léčby nebo celkově závažný zdravotní stav.

Půjde především o duševní a onkologická onemocnění, kde je léčebný režim poměrně náročný jak časově, tak svým dopadem na práce dočasně neschopného člověka.

Novela navíc výslovně stanoví povinnost, podle níž musí dočasně práce neschopný občas poskytnout nezbytnou součinnost k provedení kontroly, zejména viditelně označit potřebnými údaji místo pobytu v době pracovní neschopnosti tak, aby bylo možné kontrolu provést.

dětský bazárek